İçeriğe geç

Çocuk ve Gençlik Kulübü Yönergesi

1.-AMAÇ
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü (kısaca FBÇG), Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğince (kısaca FBSK) Kulübe katılan çocukların ve gençlerin Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmek, FBSK’nın bütçe olanakları oranında fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, FBSK’nın kurumsal kimliğini ön plana çıkaracak, geniş kitlelere yayılmasını sağlamak, taraftar kimliği ve bağı yaratmak amacı ile kurulmuştur.
İşbu yönerge ile söz konusu Kulübün, işleyişi, katılım koşulları, yönetsel konular gibi hususlar düzenlenmiştir.
2.DAYANAK
İşbu YÖNERGENİN dayanağı FBSK Tüzüğünün 12 (d), 13/4 (d), 37 (c), 46/2 (c) maddeleridir.
3.-KATILIM ŞARTLARI
3.1.KATILIMCI 

a) Çocuk 
0 ile 12 yaşını doldurmamış çocuklardır.
b) Gençlik
13 yaşından gün almış-18 yaşını doldurmamış gençlerdir.
Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu çocuklar ve gençler yasal temsilcilerinin izni ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübüne katılabilirler.

3.2. BAŞVURU ŞARTLARI
(1) İşbu Yönergede öngörülen katılım koşullarını taşıyan çocuklar ve gençler, “Katılım Başvuru Formunu” doldurmak ve yasal temsilcilerinin iznini gösterir belgeyi eklemek suretiyle temsilcileri tarafından başvuruda bulunmak zorundadır.
Çocuklar ve gençler adına Katılım Başvuru Formunu doldurmaya, gerekli belge ve bilgileri sunmaya, katılım için başvuruda bulunmaya yasal temsilcileri veya yasal temsilcilerinden biri de yetkilidir.
(2) Katılım Başvuru Formu’nun şekli ile katılım başvurusu sırasında sunulması gerekli bilgi ve belgeler, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

3.3. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE KATILIMCI SIFATININ KAZANILMASI

(1)Katılım başvurusu, FBSK Genel Sekreterliği’ne yapılan başvuru ile başlar.

(2)Genel Sekreterlik, katılım başvurusunu inceler, değerlendirir.

(3)Süresi içinde katılım payını tam olarak ödeyen katılımcı, FBSK Sicil Kurulu tarafından tutulan FBÇG Katılım Kayıt Defteri’ne kayıt olunur. Deftere kaydedilen katılımcı, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nün katılımcısı olur.

4.-KATILIM PAYI VE YILLIK KATILIMCI AİDATI
4.1. Katılım Payı
Her yıl FBSK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
4.2. Yıllık Katılımcı Aidatı
Her yıl FBSK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4.3.Katılım Ücreti Ödemekten Muaf Olanlar

(1)FBSK Yönetim Kurulu tarafından giriş ücreti ödememesine karar verilenler katılım ücreti ödemezler.
Ancak katılım ücretinden muaf olanlar da yıllık katılımcı aidatı ödemek zorundadır.

4.4.Harcamaların Yapılması
(1)FBÇG Kulübünün giderleri, velilerden alınan katılım payı ve katılımcı yıllık paylarından oluşan FBSK bütçesindeki gelirlerden karşılanır. Harcamalar FBSK Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yapılır.
(2)FBÇG Kulübünün gelir ve giderleri FBSK’nın tabi olduğu muhasebe sistemine göre tutulur. Muhasebe kaydının ispatlayıcı bir belgeye dayanması ve mali sonuç doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur.

(3)Harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır halde bulundurulur.

5.-KATILIMCI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1)Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları eşit haklara sahiptir. Konsey toplantılarına katılma hakkına sahip olan her katılımcı işbu Yönergede öngörülen şekil ve koşullara tâbi olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Katılımcılar Konsey tarafından seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birinde görev alabilir.

(2)Her katılımcı aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
(a)Kayıtsız şartsız işbu Yönerge hükümlerine ve Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermek

(b)Kulübün maddi ve manevi varlıkları ile haklarına saygı göstermek;

(c)Katılımcı sıfatından doğan görevlerini Yönerge hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmek;

(d)Kulübün tüm faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmak;

(e)Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında  iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek;

(f)Yönerge hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara ve yaptığı düzenlemelere uymak;

(g)Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek;

(h)Adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde yazılı olarak bildirmek.

6.-KATILIMIN SONA ERMESİ

 1. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcılığı, aşağıda belirtilen hallerde kendiliğinden, çıkma veya çıkarılma ile sona erer:
 2. Kendiliğinden sona erme: Katılımcının vefatı, 18 yaşını doldurması veya fiil ehliyetini sürekli kaybetmesi halinde katılım kendiliğinden sona erer. Bu durum, Katılım Kayıt Defteri’ne işlenir.
 3. Katılımcılıktan çıkma: Her katılımcı, Yönetim Kurulu’na  Temsilcileri tarafından yazılı olarak bildirmek suretiyle katılımcılıktan çıkabilir. Katılımdan çıkan kişinin Katılım Kayıt Defteri’ndeki kaydı silinir.
 4. Katılımdan çıkarılma: Katılımcı olabilme şartlarını kaybedenler, yazılı bildirime rağmen katılımcı yıllık payını 2 (iki) yıl üst üste ödemeyenler ile Yönerge hükümlerine göre katılımcılıktan çıkarılmayı gerektiren bir disiplin suçu işlemiş olanlar katılımcılıktan çıkarılırlar. Hakkında verilen katılımcılıktan çıkarma kararı kesinleşen kişinin Katılım Kayıt Defteri’ndeki kaydı, sona erme sebebi belirtilerek silinir.
 5. Çıkma veya çıkarılma sonucu Katılım Kayıt Defteri’ndeki kaydı silinen kişi, hiçbir şekilde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’ne yeniden katılımcı olamaz ve Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlanamaz.

7.-KULÜP ORGANLARI

 1. KONSEY
 2. BAŞKAN
 3. YÜRÜTME KURULU
 4. KULÜP DANIŞMANI

7.1.KONSEY 
Konsey, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nün en yetkili organı olup, Kulüp Başkanını ve Yürütme Kurulunu seçer. Aidat borcu olmayan Kulüp katılımcılarından oluşur.

7.2.KONSEYİN GÖREVLERİ
a.-Başkan ve yürütme kurulunu seçmek.
b.-Yürütme Kurulu tarafından önerilen yıllık faaliyet raporunu onamak.
c.-Yürütme Kuruluna faaliyet önerileri sunmak.

7.3.KONSEY TOPLANTILARI

a.-Konsey, her yıl Mayıs ayında Yürütme Kurulu tarafından belirlenen tarihte ve yerde gönderilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanır. Toplantıya katılımcı yıllık payını ödemiş olan tüm katılımcılar katılabilir. Toplantının tarihi, yeri ve gündemi Fenerbahçe.org den duyurulur. (Madde 21/2: Toplantı çağrısında, ilk toplantı gününde çoğunluğun sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının da günü, saati ve yeri, ayrıca belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak x-zaman bir (1) haftadan az olamaz. )Toplantıya katılan katılımcılar hazırlanmış listelerde adlarının karşısına imza atarak giriş kartlarını alırlar.
b.-Toplantıyı yönetmek üzere katılımcılar arasından bir başkan ve 3 üyeden oluşan bir toplantı divanı Kulüp Danışmanı tarafından oluşturulur.
c.-Oluşturulan Divan toplantıyı yönetir. Alınan kararları yazılı hale getirerek toplantı tutanaklarını imzalar. Her katılımcının, belirlenmiş süreye uygun şekilde genel kurulda konuşma hakkı bulunmaktadır.
d.-Kulüp tarafından atanmış Kulüp Danışmanı toplantıya gözlemci olarak katılır.

e.-Seçimli toplantılarda, adaylar adaylık başvurusu Toplantı Divanına yapılır. 15 yaşını doldurmuş, katılım yıllık payını ve Kulübe borcu olmayan her katılımcı Kulüp organlarına aday olabilir. Adaylıklar Kulüp Danışmanın yapacağı uygunluk denetimi neticesinde Toplantı Divanı tarafından duyurulur. Adaylar kendi seçim pusulalarını hazırlamak zorundadır.
Seçim pusulası olmayan aday seçime katılamaz. Seçim işleri Kulüp Danışmanın gözetiminde yürütülür. Başkan adayları belirlenmiş sürelere uygun şekilde programları ile ilgili konuşma yapmak hakkına sahiptir. Her katılımcı bir oy hakkına sahip olup, vekâleten oy kullanılamaz. Seçim sonuçları Kulüp Danışmanın seçimin Yönerge hükümlerine uygun olarak yapıldığını bildirmesi üzerine Toplantı Divanı tarafından açıklanır.

7.4.BAŞKAN
a.-Başkan Konsey tarafından 1 yıl süre için seçilir.
b.-Başkan Kulübün üst temsil organıdır.
c.-Başkan seçilebilmek için 15 yaşından gün almak gerekmektedir.
d.-Başkanlık görevinde boşalma olması halinde Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan seçer.

 

7.5.BAŞKANIN GÖREVLERİ

a.-Konsey Kararlarını uygular.
b.-Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları uygular.
c.-FBSK tarafından FBÇG için belirlenmiş aktivite ve faaliyetlere katılarak Kulübü temsil eder. Söz konusu aktivitelere tüm katılımcıların katılmasını sağlar.

7.6.YÜRÜTME KURULU

a.-Yürütme Kurulu, Konsey tarafından seçilen 14 asil 7 yedek üyeden oluşur.
b.-Yürütme kurulu ilk toplantısında asil üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.
b.-Yürütme Kurulu, Kulübün yönetsel kararlarını alan organdır. Ayda en az iki kez toplanır. Toplantı Başkan tarafından yönetilir. Başkanın yokluğunda toplantıyı başkan vekili yönetir. Kulüp Danışmanı dilerse toplantılara katılabilir. Toplantılar da yapılan görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçirilir ve katılanlar tarafından imzalanır. Toplantı tutanağından bir örnek Kulüp Danışmanına teslim edilir.
Mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan üyenin, yürütme kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine yedek üyeler sıralarına göre atanır.
c.-Yürütme Kuruluna seçilebilmek için 15 yaşından gün almak gerekmektedir.

7.7.YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

a.-Yıllık çalışma programı hazırlamak ve Konsey’in onayına sunmak.
b.-Kulüp çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikler ile iç işleyiş düzenlemelerini hazırlamak
c.-Konsey tarafından verilen görevleri yapmak.
d.-Kulübün içindeki ve dışındaki etkinlikleri katılımcılarına bildirmek.
e.-FBSK tarafından belirlenen aktivite ve faaliyetlerde bulunmak. Bu faaliyetlerle ilgili FBSK yönetim kuruluna bilgi vermek.
f.-Kulüp katılımcıları için etkinlikler planlamak, programlar yapmak, düzenlemek.
g.-Kulüp katılımcıları ile alakalı disiplin işlemleri yapmak ve Kulüp Danışmanın olurunu alarak disiplin cezalarına karar vermek.

7.8.KULÜP DANIŞMANI

FBSK yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Kulüp çalışmalarında rehberlik ve koordinasyon sağlayan görevlidir. Yürütme Kurulu toplantılarına ve Konsey toplantılarına katılır. Konsey toplantılarının hazırlanması ve işleyişinden sorumludur. Yürütme Kurulu tarafından alınmasına karar verilen disiplin cezaları ile ilgili nihai olur vermek.

8-DİSİPLİN İŞLEMLERİ

8.1.Disiplin Cezaları

Disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarı: Yazılı olarak katılımcının dikkati çekilir ve sicile geçer.
 2. Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer.
 3. Hak Mahrumiyeti: Yönerge hükümlerinin ihlali halinde verilir. Yazılı olarak bildirilir ve sicile geçer.
 4. Katılımcılıktan çıkarma: Yönergede belirtilen hallerde konseyce verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilemez.
 5. Hak mahrumiyeti cezasına ilişkin kararın infazından sonraki bir (1) yıl içinde ilgilinin hak mahrumiyeti cezasını gerektiren yeni bir eylemde bulunması veya aynı kişi hakkında değişik kerelerde ve toplamda 24 (yirmi dört) ay hak mahrumiyeti cezasına hükmedilmesi halinde ilgili hakkında katılımcılıktan çıkarma cezası konseyce uygulanır.

8.2.Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller 

 1. Hak mahrumiyeti cezası verilebilecek fiiller şunlardır:
 2. Yönerge hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi;
 3. Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri bir önceki uyarıya rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi;
 4. Katılımcılar arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması;
 5. Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması;
 6. Kulüp düzenine uyulmaması veya Kulübe sadakat gösterilmemesi veya basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevlilerin ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi hallerinde, üç aydan üç yıla kadar Kulüp tesislerine giriş yasağı ve tesislerden yararlandırmama cezası verilir.
 7. Çıkarma cezası verilebilecek fiiller şunlardır:
 8. Kulüpteki görevini veya katılımcı sıfatını kötüye kullanmak suretiyle niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin edilmesi;
 9. Kulübe kasten maddi nitelikte zarar verilmesi;
 10. Basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübün küçük düşürülmesi;
 11. Katılımcıların veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz,  onurlarını kırma veya alay konusu yapılması, sövülmesi, hakaret edilmesi
 12. Hak mahrumiyeti cezasına ilişkin kararın infazından sonraki bir yıl içinde hak mahrumiyeti cezasını gerektiren yeni bir eylemde bulunulması veya hakkında değişik kerelerde ve toplamda 24 (yirmi dört) ay hak mahrumiyeti cezası verilmiş olması.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiillerin tekerrürü veya madde tayini sureti ile işlenmesi veya Kulüple ilişkili olmak koşulu ile gerek kulüp içinde ve gerek kulüp dışında bir katılımcının diğer bir katılımcıya fiili saldırıda bulunması hallerinde, katılımcı Kulüpten ihraç edilir.

8.3.Cezanın Sonuçları ve İtiraz

Hak mahrumiyeti ve katılımcılıktan çıkarma cezasını gerektiren bir sebeple sevk edilen katılımcı hakkında soruşturmanın her aşamasında tedbir kararı verilebilir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakkı hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, katılımcı haklarını kullanamazlar ve Kulübün hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar. Kulüp Danışmanı tarafından olur verilmek suretiyle kesinleşen disiplin cezalarına ilişkin Yürütme Kurulu kararları kesindir. Bu kararlara karşı katılımcının itiraz hakkı yoktur.

9.-SİCİL İŞLEMLERİ

Kulüp katılım işlemleri, müstakil bir sicil üzerinden FBSK Sicil Kurulu eliyle yürütülür.